Vedtekter
 
Bodø Militære Samfund
Lover av 12. september 2012
 
§ 1
Bodø Militære Samfunds (BMS) formål er å fremme faglig og kulturelle interesser blant medlemmene.
§ 2
BMS har Alminnelige medlemmer og Æresmedlemmer.
Alminnelige medlemmer:
a)    Offiserer bosatt i Bodø eller tjenestegjør i Bodø
b)    Andre personer det er i BMSs særlige interesse å knytte til seg
c)    Alminnelige medlemmer har stemmerett i BMS og er valgbare til samfundets tillitsverv
Æresmedlemmer:
En person som har gjort seg særlig fortjent i henhold til lovenes § 1 kan utnevnes til Æresmedlem av BMS med de samme rettigheter som alminnelige medlemmer.
a)    Æresmedlemmer betaler ikke årskontingent
b)    Æresmedlemmer tilkommer livslangt medlemskap
c)    Æresmedlemmer får et synlig bevis/diplom for sin status
Vedtak om medlemskap i BMS fattes av styret med kvalifisert (2/3) flertall.  Styret kan utelukke et medlem.  Styret kan innby ikke-medlemmer til å delta i enkelte møter og tilstelninger, dog uten stemmerett.
Medlemmer som ikke har betalt sin årskontingent innen 6 måneder etter forfall kan strykes av medlemslisten uten nærmere varsel.  Nytt medlemskap kan ikke tilstås før tidligere kontingent er betalt.
 
 
§ 3
Ethvert medlem er forpliktet til å overta de funksjoner hvortil det velges.  Dog kan man unnslå seg for å motta gjenvalg for like lang tid som den i hvilken man umiddelbart forut har fungert.
§ 4
Samfundets styre består av 5 medlemmer og 3 varamenn som velges av generalforsamlingen.  Styrets formann velges ved særskilt valg hvert år.  Varamennene velges for hvert år.
Generalforsamlingen velger også valgkomite bestående av 2 medlemmer.
Styret velger selv sin nestformann, sekretær og kasserer.
Styret kan nedsette utvalg til å ta seg av spesielle oppgaver eller arrangementer.
§ 5
Styret har i alle saker, som ikke er henvist til avgjørelse på annen måte, besluttende og bevilgende myndighet.
I tilfelle stemmelikhet er fungerende formanns stemme avgjørende.
Styret er beslutningsdyktig når fungerende formann og 2 av styrets medlemmer er til stede og disse er enige.
§ 6
BMSs regnskap avsluttes pr. 31. desember og forelegges revisorene innen den årlige generalforsamlingen.
§ 7
Medlemsmøter holdes så ofte styret finner det nødvendig, og så vidt mulig minst en gang i måneden fra september til mai.  Møtene bør i størst mulig utstrekning søkes anlagt som foredrags- og/eller diskusjonsaftener med etterfølgende selskapelig samvær.
På medlemsmøtene skal styret referere de saker av betydning det siden siste medlemsmøte har behandlet og forelegge saker til uttalelse eller avgjørelse.
Det kan på medlemsmøter ikke treffes avgjørelser i saker som ikke på forhånd har vært behandlet i styret, med mindre styret samtykker heri.
§ 8
Den årlige generalforsamlingen avholdes innen utgangen av mars måned og innkalles med 14 dagers varsel.
I ordinær generalforsamling behandles følgende saker:
a)    Årsberetning og regnskap
b)    Valg i henhold til BMSs lover § 4
c)    Valg av revisor og en varamann
d)    Fastsettelse av neste års kontingent
e)    Innkomne saker
Hvor intet annet er bestemt treffes alle beslutninger med alminnelig flertall blant de frammøtte.  
I tilfelle stemmelikhet er fungerende formanns stemme avgjørende.
Som medlem og stemmeberettiget ansees kun den som har betalt kontingent.
§ 9
Forslag til lovendring må være innkommet til styret senest 14 dager før Generalforsamlingen.
Til endring av lovene kreves ¾ flertall blant de fremmøtte.
§ 10
Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles med varsel som bestemt for ordinær generalforsamling når styret finner det nødvendig eller når minst 15 medlemmer fremsetter krav herom.
§ 11
BMS kan besluttes oppløst etter reglene i § 9.
Dog kan ikke oppløsning finne sted hvis minst 10 medlemmer motsetter seg dette.
Disse medlemmer må i så tilfelle erklære seg forpliktet og villig til aktivt å fortsette samfundets virksomhet og eventuelt være villig til å overta tillitsvervene i samfundet.
I tilfelle oppløsning besluttes, skal samfundets midler tilfalle Norsk Luftfartsmuseum i Bodø.